Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy


1. Postanowienia ogólne

1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez firmę HOMA.

1.2

Definicje zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy:

OWSiD - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy

a. Sprzedawca – HOMA-Pompy Sp. z o.o.

b. Kupujący - każdy podmiot nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który skierował do Sprzedawcy zamówienie na towary znajdujące się w ofercie HOMA.,

c. Zamówienie - oświadczenie złożone w imieniu Kupującego, skierowane do Sprzedawcy, przez osobę do tego uprawnioną, zawierające wolę zawarcia umowy.

d. Dostawa - sprzedaż towaru znajdującego się w aktualnej ofercie Sprzedawcy.

1.3

OWSiD, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy zawieranych z firmą HOMA. i mają do nich zastosowanie przez cały czas trwania umowy, chyba że strony wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWSiD wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1.4

Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z HOMA. przyjęcie OWSiD przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży oraz dostawy, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

1.5

Wszelkie obowiązujące u Kupującego Ogólne Warunki zostają wyłączone w transakcjach z HOMA gdzie jako wyłączne zastosowanie mają niniejsze OWSiD.

2. Zamówienia towaru

2.1

Transakcja pomiędzy stronami realizowana jest w oparciu o zamówienie (ofertę) złożone przez Kupującego. Zamówienie może zostać skierowane do Sprzedawcy wyłącznie w formie pisemnej (pocztą lub faksem) lub elektronicznej poprzez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.

2.2

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

2.3

Brak niezwłocznej odpowiedzi na zamówienie Kupującego, z którym Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.

2.4

Składając zamówienie Kupujący ma obowiązek poświadczyć, iż OWSiD są mu znane i że akceptuje zawarte w nich postanowienia, które stanowią integralną część umowy.

2.5

Każdorazowa zmiana postanowień poszczególnych umów lub dodatkowych uzgodnień wiąże strony od chwili złożenia przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia ww. zmian i znajduje

zastosowanie tylko i wyłącznie do umowy, której dotyczyło; nie ma zastosowania do innych umów łączących strony.

* Jakiekolwiek zmiany zamówienia, bądź odwołanie zamówienia nie mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

2.6

W przypadku dostaw poniżej 20,00 € wartości towaru netto, pobieramy niewielką dopłatę ilościową w wysokości 15,00 €.

3. Specyfikacja towarów

3.1

Wszystkie dane techniczne towarów w szczególności wymiary, przeliczniki, rozmiary, wynikające z materiałów przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.

3.2

Kupujący ma obowiązek znać parametry techniczne zamawianego towaru HOMA dostarcza towar zgodnie ze złożonym zamówieniem i nie ponosi odpowiedzialności za jego dalsze wykorzystanie przez Kupującego.

3.3

Wzorce i próbki towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych.

3.4

Towary oferowane przez Sprzedawcę odpowiadają stosownym normom europejskim i krajowym.

4. Ceny

4.1

Ceny poszczególnych towarów wskazane są w ofercie Sprzedawcy i obowiązują we wskazanym przez Sprzedawcę terminie. Wskazane w ofercie ceny nie obejmują kosztów transportu, ubezpieczenia, cła, opłat wwozowych i wywozowych, chyba że w umowie wyraźnie postanowiono inaczej.

4.2

Cenę towaru ustala się w oparciu o cennik obowiązujący u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.

4.3

Ceny wskazane przez Sprzedawcę w ofercie są cenami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, chyba że strony postanowiły inaczej. Podatek VAT zostaje automatycznie doliczony do ceny netto w wysokości obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

4.4

Odbiór towaru następuje w siedzibie lub oddziale Sprzedawcy. Jeżeli Sprzedawca ma dostarczyć towar do siedziby lub oddziału Kupującego, strony na etapie realizacji zamówienia ustalają oddzielnie koszty dostawy i innych związanych z tym usług.

4.5

Nieprzewidziane dodatkowe koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia obciążają Kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej.

Jeżeli w okresie między zawarciem umowy a terminem jej wykonania znacznie wzrosną ceny pozycji stanowiących podstawę kalkulacji ceny (ceny surowców, koszty pracy, koszty produkcji, opłaty, wysokość podatków, itp.) Sprzedawca jest uprawniony do zmiany ceny w odpowiednim zakresie lub do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma prawo udzielić kupującemu upustów, bonifikat itp. po uprzednim ustaleniu warunków z Kupującym.

5. Ilość i jakość towarów

Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg).

Kupujący jest odpowiedzialny za prawidłową specyfikację zamówionego towaru, w szczególności dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadającą jego potrzebom.

Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy.

Jeżeli Kupujący w zamówieniu żąda dołączenia odpisów stosownych certyfikatów i atestów dotyczących nabywanego towaru, Sprzedawca jest zobowiązany przedstawić i dołączyć ww. dokumenty. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty dotyczyły faktycznie dostarczonego towaru. Ze względu na czynniki niezależne od Sprzedawcy, Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość. Dołączenie niezbędnych certyfikatów i atestów może podlegać opłacie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia niezbędnych certyfikatów i atestów po realizacji zamówienia.

6. Dostawa towaru

6.1

Strony w umowie uzgadniają termin i miejsce dostawy lub odbioru towaru. Kupujący zobowiązany jest do podania Sprzedawcy wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia.

6.2

Uzgodnione terminy dostaw mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedawca pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal - mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 3

6.3

Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy towaru nabywcy w umówionym terminie na skutek przeszkody powstałej z przyczyn od niego niezależnych, w tym m.in. z powodu nieterminowej dostawy towaru przez dostawców Sprzedawcy, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalnych zakłóceń w pracy sprzedawcy - np. brak prądu, opóźnień transportowych i celnych, szkód transportowych, w tym blokad dróg, ograniczeń czasowych w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedoborów energii elektrycznej, niedoborów materiałowych i surowcowych - termin dostawy ulega automatycznemu przedłużeniu o czas trwania tej przeszkody.

6.4

Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o dostępności zamówionego towaru w swoich magazynach, a Kupujący do niezwłocznego jego odbioru. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedawca może obciążyć go kosztami przechowania z zastrzeżeniem innych przysługujących Sprzedawcy praw. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu Sprzedawcy (lub jego dostawców), strony obowiązują następujące wzajemne uregulowania:

6.5

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w § 6 pkt 3. W tym przypadku Kupującemu nie przysługuje prawo do złożenia reklamacji ani inne roszczenia odszkodowawcze związanej z opóźnieniem dostawy, b. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4,0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedawcę na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.

6.6

Termin realizacji dostaw w oparciu o transport Sprzedawcy realizowany jest z dokładnością do 1 dnia, na co Kupujący wyraża zgodę, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2.

6.7

Sprzedawca jest uprawniony do świadczenia częściowego. Jeżeli dostawa realizowana jest w częściach, każda część stanowi odrębną transakcję, a Sprzedawca ma prawo ją oddzielenie fakturować.

7. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

7.1

Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.

7.2

W przypadku braku szczegółowych uzgodnień pomiędzy stronami, dostawa odbywa się według standardów obowiązujących u Sprzedawcy.<o:p></o:p>

8. Opakowanie

8.1

Sprzedawca zobowiązany jest do opakowania towaru, w sposób odpowiadający jego właściwościom. Materiały wykorzystane do pakowania towaru stanowią koszty własne Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi.

9. Rękojmia

9.1

Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbadał przedmiotu umowy najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie na piśmie Sprzedawcy o stwierdzonych wadach, nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy przedmiotu umowy.

9.2

Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji Sprzedawcy przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę.

9.3

Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt. 3., Sprzedawca zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

9.4

Jeżeli Kupujący mimo ujawnienia wad towaru, akceptuje je, może żądać odpowiedniego obniżenia ceny za wadliwy towar.

9.5

W przypadku gdy Kupujący zastosował lub przetworzył otrzymany towar w sposób niewłaściwy, Sprzedawca ma prawo nie uwzględniać reklamacji Kupującego.

9.6

Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się do towarów wadliwych.

9.7

Kupujący, który wskutek stwierdzenia wady fizycznej towaru, odstępuje od umowy lub żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego nie może odesłać towaru do Sprzedawcy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej.

9.8

Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.

9.9

Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego nie uprawnia go do wstrzymania się z płatnościami za zrealizowaną dostawę.

9.10

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy towar przechowywany był w sposób nieprawidłowy lub użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

9.11

Roszczenia z tytułu rękojmi oraz pozostałe roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wartości przedmiotu danej dostawy.

9.12

Sprzedawca nie odpowiada z jakiegokolwiek tytułu za utracone korzyści, szkody pośrednie, oraz koszty wynikające ze wstrzymania produkcji.

10. Zwrot towarów

10.1

Warunkiem przyjęcia zwrotu towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

10.2

Zwrot towarów możliwy jest jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia / akceptacji.

10.3

Zwrot towarów odbywa się w oparciu o dokumenty Sprzedawcy.

11. Roszczenia odszkodowawcze

11.1

Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną Kupującemu umyślnie. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę po stronie Kupującego w postaci strat gospodarczych oraz utraconych korzyści wynikających z wadliwego towaru.

11.2

Kupujący zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów (instrukcje produkcji). Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia materiału do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.

11.3

Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona w razie zaistnienia siły wyższej bądź innej okoliczności na przebieg której strony nie maja wpływu, np. takiej jak: strajki, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towarów, nadzwyczajne decyzje władz czy braki bądź zwłoka w realizacji zamówień przez dostawców Sprzedającego wynikające z którejkolwiek opisanej w tym punkcie przyczyny.

12. Warunki płatności

Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne bez jakichkolwiek odliczeń i potrąceń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.

W przypadku opóźnienia płatności przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.

Sprzedawca, w razie powzięcia informacji o złej sytuacji finansowej Kupującego, może żądać dokonania przez Kupującego natychmiastowej zapłaty za towar, bez względu na ustalone wcześniej terminy zapłaty i/lub żądać przedstawienia przez Kupującego gwarancji dokonania zapłaty w formie zaakceptowanej przez Sprzedającego.

Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

W przypadku opóźnienia w płatnościach ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia. Sprzedawca ma również uprawnienie do żądania natychmiastowego uregulowania przez Kupującego wszelkich płatności na rzecz Sprzedającego, zarówno tych już wymagalnych, jak i tych których termin płatności jeszcze nie nastąpił.

Jeżeli Kupujący po uprzednim zamówieniu towaru, zaniechał jego odbioru, wycofał się z zamówienia, odstąpił od umowy lub w jakikolwiek inny sposób zaprzestał realizować umowę, Sprzedawca ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 60% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia.

W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru realizowanej na indywidualne zamówienie klienta, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.

Sprzedawca ma prawo żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

13. Zastrzeżenie prawa własności

13.1

Sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba, że strony osobno ustalą w formie pisemnej inne uzgodnienia.

13.2

Kupujący ma prawo do dalszego przetwarzania dostarczonego przez Sprzedawcę towaru w ramach zgodnej z prawem działalności gospodarczej. W przypadku obróbki lub przetwarzania, połączenia lub złączenia z obcymi towarami powstaje współwłasność w proporcji wartości wystawionej faktury za towar podlegający zatrzymaniu do wartości nakładu pracy lub innych przetworzonych towarów. Wszelkie przetworzone w ten sposób towary stanowią towary objęte zastrzeżeniem prawa własności w rozumieniu niniejszych postanowień OWSiD i podlegają bezpłatnemu przechowaniu przez Kupującego. Kupujący zapewnia Sprzedawcy dostęp do miejsca składowania towaru w każdym czasie w celu dokonania oględzin zatrzymanego towaru.

14. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji

zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

14.1

Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 45, poz. 286). Miejscem realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych uregulowań jest Wrocław.

14.2

W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Sprzedawcy.

15. Inne ustalenia

15.1

Strony wyłączają jakąkolwiek cesję praw wynikających z zawartych ze Spółką HOMA. umów lub złożonych zamówień w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

15.2

W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSiD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.

15.3

Kupujący akceptując OWSiD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

15.4

Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe oraz prawo ich aktualizowania.

15.5

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSiD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).