Ogólne warunki zamówień przez firmę

HOMA Pompy Sp.Zo.o


1. Zakres obowiązywania
Poniższe warunki obowiązują wyłącznie, jak również uzupełniająco dla zamówień dokonywanych przez firmę HOMA Pompy Sp. z o.o.

2. Prawo i właściwość sądu 
O ile nie uzgodniono inaczej, prawem obowiązującym dla wszystkich stosunków umownych jest prawo niemieckie. Zgodnie z art. 6 konwencji wyklucza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Wiedeńska konwencja CISG z roku 1980). Sądem właściwym dla obu stron jest - o ile kontrahentem jest kupiec posiadający wszystkie uprawnienia i obowiązki wg niem. prawa handlowego lub gdy kontrahent nie posiada ogólnej właściwości sądu w kraju - sąd właściwy dla siedziby HOMA Pompy Sp. z o.o. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której kontrahent po zawarciu umowy przeniesie swoje miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu poza obszar objęty zakresem tego prawa oraz gdy nieznane jest miejsce pobytu kontrahenta w momencie składania pozwu.

3. Ogólne warunki handlowe kontrahentów 
Ogólne warunki handlowe kontrahenta nie mają mocy obowiązującej, nawet jeśli firma HOMA HOMA Pompy Sp. z o.o. nie wykluczyła odrębnie ich ważności lub gdy kontrahent oświadczy, że dostawa ma się odbyć wyłącznie na jego warunkach. Uznaje się, że kontrahent akceptuje niniejsze warunki sprzedaży najpóźniej wraz z potwierdzeniem przez niego zamówienia lub realizacji zlecenia.

4. Forma pisemna 
Firma HOMA Pompy Sp. z o.o. z zasady dokonuje potwierdzenia wszelakich uzgodnień i oświadczeń o wyrażeniu zgody w formie pisemnej; forma ta dotyczy również ustaleń ustnych z osobami zarządzającymi firmą HOMA Pompy Sp. z o.o. oraz prokurentów firmy HOMA Pompy Sp. z o.o.

5. Umowa 
Kontrahent nie ma prawa przekazywać zlecenia ani jego istotnych części osobom trzecim bez zgody firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. W przypadku naruszeń HOMA Pompy Sp. z o.o. będzie uprawniona do pobierania - przez cały czas trwania naruszenia - kary umownej ustalonej na wypadek przekroczenia terminu dostawy. Zastrzega się prawo do dodatkowego (przy uwzględnieniu naliczonej kary umownej) lub zamiennego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (wedle wyboru). Powyższe dochodzenie nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy ani do żądania odszkodowania z uwagi na niewykonanie usługi.

6. Terminy dostawy i realizacji usług 
Produkcja własna firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. Produkcja zależna jest od terminowej realizacji dostawy. Dlatego należy przestrzegać bezwzględnie wszystkich terminów dostaw. W przypadku przekroczenia takiego terminu kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 0,2 % wartości zamówienia lub wynagrodzenia za dzieło należnych od firmy HOMA HOMA Pompy Sp. z o.o. za każdy dzień opóźnienia względem terminu dostawy. Wartość kary umownej ogranicza się do okresu maksymalnie 100 dni lub maksymalnej wartości 10 % sumy zamówienia. Zastrzega się prawo do dodatkowego (przy uwzględnieniu już naliczonej kary umownej) lub zamiennego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki (wedle wyboru). 
Powyższe dochodzenie nie ogranicza ustawowego prawa do odstąpienia od umowy ani do żądania odszkodowania z uwagi na niewykonanie usługi.
Jeżeli kontrahent uzna, że zaistniał powód, dla którego dostawa lub jej część nie dotrą na czas, wówczas musi o tym niezwłocznie poinformować firmę HOMA Pompy Sp. z o.o., tak by w razie potrzeby umożliwić jej znalezienie innego źródła zaopatrzenia. 
Dodatkowe koszty powstałe w wyniku nieterminowej dostawy przez kontrahenta winnego zwłoki ponosi sam kontrahent.
Firma HOMA Pompy Sp. z o.o.ma prawo do wezwania kontrahenta, by ten w ciągu dwóch tygodni potwierdził pisemnie swoją gotowość do terminowej dostawy oraz zdolność do jej wykonania. Brak w/w potwierdzenia uprawnia firmę HOMA Pompy Sp. z o.o., do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia sankcji z tego tytułu.

7. Wysyłka, koszty dostawy oraz podział ryzyka przy transporcie
O ile nie uzgodniono inaczej, wysyłka realizowana jest bez kosztów na ryzyko dostawcy na adres miejsca odbioru określony przez zamawiającego.
Dokumenty przewozowe i zawiadomienia o wysyłce (w 2 egzemplarzach) muszą zawierać dane zlecenia określone w zamówieniu (zwłaszcza numer zamówienia, numer artykułu i numer modelu).
Towary wysłane bez podania w/w danych zostaną zmagazynowane na ryzyko i koszt dostawcy do momentu wyjaśnienia niejasności.
Korespondencję prowadzić należy z działem sprzedaży; zawiadomienie i list przewozowy (każde w 2 egzemplarzach) należy załączyć do dostawy w momencie jej wysyłki.
Rachunki, na których brakuje pełnych sygnatur i numerów zamówień, nie zostaną uznane, aż do momentu złożenia wyjaśnień przez dostawcę.
W przypadku dostaw wadliwych firma HOMA Pompy Sp. z o.o. może wstrzymać zapłatę proporcjonalnie do brakującego towaru, aż do momentu należytego wykonania dostawy.
Zaliczek czy zapłat pośrednich nie należy traktować jako potwierdzenia należytego wykonania usługi.

8. Sposób płatności
Zapłata dokonywana jest z zastrzeżeniem, że usługi lub dostawa zostały wykonane zgodnie z umową oraz że wystawiony został poprawny rachunek uwzględniający skonto w wysokości 3 % przy płatności w ciągu dwóch tygodni od dnia dostawy lub zawierający kwotę netto przy płatności w ciągu 60 dni od dostawy.

9. Zakaz cesji
Bez pisemnej zgody HOMA Pompy Sp. z o.o. kontrahent nie może scedować swoich roszczeń wynikających ze zlecenia na osoby trzecie.

10. Przejście własności
Towar staje się własnością firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. w momencie jego wydania.
Zastrzeżenie własności przez kontrahenta, niezależnie od jego formy, nie ma mocy obowiązującej.

11. Gwarancja
Kontrahent gwarantuje i zapewnia, że wszystkie dostawy i usługi będą zgodne z aktualną i uznawaną wiedzą techniczną, odnośnymi przepisami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej oraz przepisami i wytycznymi urzędów, związków zawodowych i stowarzyszeń w Polsce oraz Unii Europejskiej. Jeżeli w poszczególnych przypadkach konieczne będą odstępstwa od tych przepisów, kontrahent zobowiązany jest do uzyskania zgody ze strony firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. Zgoda ta nie ogranicza zobowiązań gwarancyjnych. Jeżeli kontrahent ma wątpliwości co do sposobu wykonania zlecenia dla HOMA Pompy Sp. z o.o., musi je niezwłocznie zgłosić firmie HOMA Pompy Sp. z o.o. w formie pisemnej. Kontrahent zobowiązuje się do takiej realizacji swoich dostaw/usług oraz do zapewnienia takich poddostaw czy usług dodatkowych wykonywanych przez podmioty trzecie, w których w miarę możliwości ekonomicznych i technicznych będą stosowane produkty i procesy przyjazne środowisku. Odpowiada on za to, by produkty oraz materiały opakowaniowe nie były szkodliwe dla środowiska, oraz za wszelakie szkody następcze powstałe w wyniku naruszenia swoich ustawowych obowiązków w zakresie usuwania odpadów. Na żądanie firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. kontrahent wystawi certyfikat z badań dostarczonego towaru.

Jeżeli w zamówieniu nie określono inaczej, okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od momentu dostarczenia towaru w firmie HOMA Pompy Sp. z o.o.. Dla dostarczanych elementów, które nie mogą pozostać w zakładzie firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. na czas trwania badań wad i/lub ich usuwania, bieżący okres gwarancyjny wydłuża się o czas, który części spędziły poza zakładem. Jeżeli produkty mają ulec modyfikacjom w zakresie montażu lub konstrukcji w stosunku do poprzednich dostaw i usług tego samego rodzaju, to fakt ten należy zgłosić w firmie HOMA Pompy Sp. z o.o. przed rozpoczęciem produkcji. Zmiany te wymagają jednoznacznej zgody ze strony firmy. Firma HOMA Pompy Sp.Zo.o. udziela jej wyłącznie w formie pisemnej. Kontrahent wedle własnego uznania i na własną odpowiedzialność podejmie wszelakie działania w zakresie produkcji, kontroli, opakowania itp. niezbędne do spełnienia danych wymagań stawianych przez firmę HOMA Pompy Sp. z o.o. Zobowiązania gwarancyjne kontrahenta obejmują również ewentualną dostawę uzupełniającą i montaż w przypadku brakujących urządzeń ochronnych na maszynach i urządzeniach oraz zapewnienie, że dostarczona instalacja będzie zgodna z przepisami ustawy. W przypadku szkód materialnych HOMA Pompy Sp. z o.o. wedle wyboru może dochodzić ustawowych roszczeń gwarancyjnych (w przypadku zmiany umowy: również zmiana częściowa) lub żądać wykonania poprawek. W pilnych przypadkach, w których usunięcie wad przez kontrahenta jest niewykonalne, firma HOMA Pompy Sp. z o.o. jest uprawniona do minimalizacji szkód - do wymiany wadliwych elementów bez wcześniejszej zapowiedzi oraz do usunięcia powstałych szkód. To samo dotyczy opóźnień se strony kontrahenta Koszty podlegające zwrotom to koszty podmiotów trzecich, którym firma HOMA Pompy Sp. z o.o. vzleciła prace, oraz obliczeniowe koszty własne firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. Jeśli wobec firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. zgłaszane będą roszczenia, które wynikają z naruszenia urzędowych przepisów bezpieczeństwa lub krajowych czy zagranicznych regulacji i ustaw w zakresie odpowiedzialności za produkt i które powstały w wyniku zastosowania towarów kontrahenta, wówczas firma HOMA Pompy Sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania z tytułu tych szkód od kontrahenta, o ile przyczyną tej szkody były faktycznie produkty dostarczone przez kontrahenta. Szkody te obejmują również koszty profilaktycznej akcji zwrotu towarów.

Kontrahent wykona odpowiednią do rodzaju i zakresu towarów kontrolę jakości, zgodną z aktualną wiedzą techniczną, i udokumentuje jej wykonanie na żądanie firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. Na życzenie kontrahent zawrze z HOMA Pompy Sp. z o.o. odpowiednie porozumienie o zapewnieniu jakości. Ponadto kontrahent ubezpieczy się od wszelakich ryzyk wynikających z odpowiedzialności za produkt, włączając ryzyko akcji zwrotu towarów w odpowiedniej wysokości, oraz przedłoży do wglądu na żądanie HOMA Pompy Sp. z o.o. odpowiednią polisę. W przypadku gwarancyjnym gwarant oświadcza, że rezygnuje z podnoszenia zarzutu przedawnienia.

12. Odbiór i zgłaszanie wad 
O ile w sposób jednoznaczny nie uzgodniono inaczej, HOMA Pompy Sp. z o.o. dokonuje odbioru przy dostawie. Poza w/w kontrolą firma HOMA Pompy Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do sprawdzania odbieranych dostaw i usług pod względem jednorodności. Firma HOMA Pompy Sp.Zo.o. może składać reklamacje z tytułu dostaw zawierających jawne błędy w ciągu czterech tygodni od dostarczenia towaru. Wady ujawnione dopiero w trakcie przetwarzania lub użytkowania dostarczonych towarów firma HOMA Pompy Sp. z o.o. może reklamować w ciągu czterech tygodni od odkrycia wady. W celu zachowania praw kupującego wystarczy terminowe wysłanie zgłoszenia. Jeśli sprzedawca przemilczał wady podstępnie, nie może odwoływać się do powyższych postanowień.

13. Materiały dostarczane przez HOMA 
Dostarczane materiały pozostają własnością firmy HOMA Pompy Sp. z o.o., nawet jeśli podlegają rozliczeniom, i z uwagi na to należy je osobno zmagazynować i oznaczyć oraz odrębnie nimi dysponować. Materiały te mogą być używane wyłącznie na potrzeby realizacji zleceń dla Zamawiającego. W przypadku naruszeń powyższego postanowienia nałożona zostanie kara umowna zgodnie z punktem 5. W przypadku zawinionego uszkodzenia lub zawinionego zniszczenia udostępnionych przedmiotów lub ich części należny jest darmowy ekwiwalent.

14. Rysunki, narzędzia, modele odlewnicze 
oraz wzory i tym podobne, jak również wykonane na ich podstawie towary nie mogą zostać przekazane osobie trzeciej ani udostępnione czy wykorzystane do celów reklamowych bez zgody firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. Należy je zabezpieczyć przed niepowołanym wglądem i użyciem. Kontrahent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy technik produkcji, materiałów i know how udostępnionego mu w ramach relacji handlowych z HOMA Pompy Sp. z o.o. oraz wiedzy własnej pozyskanej w ramach tych kontaktów. Narzędzia, formy, modele i tym podobne, wytwarzane w całości lub częściowo na koszt HOMA Pompy Sp. z o.o. przechodzą na własność firmy HOMA Pompy Sp. z o.o. w momencie ich wytworzenia. Kalkulacja kosztów ponoszonych przez HOMA Pompy Sp. z o.o. za w/w przedmioty może nastąpić dopiero po przedłożeniu egzemplarzy próbnych zgodnie z umową oraz ich akceptacji przez HOMA Pompy Sp. z o.o. HOMA Pompy Sp. z o.o.ma prawo do żądania, by przekazane jej zostały wszystkie formy oraz narzędzia, za które zapłaciła lub wpłaciła zaliczkę.

Udostępnione przedmioty - formy, narzędzia i modele - przechowywane i konserwowane są przez kontrahenta w sposób staranny, tak by w każdej chwili możliwe było ich użycie.

15. Prawa ochronne 
Kontrahent gwarantuje, że odbiór, modyfikacja i odsprzedaż dostarczanych przez niego przedmiotów nie naruszają praw ochronnych osób trzecich, w tym zwłaszcza praw autorskich, patentowych ani licencyjnych.

16. Postanowienia końcowe 
Poza niniejszą umową nie zawierano żadnych uzgodnień dodatkowych. Nieskuteczność części niniejszych warunków nie narusza ważności pozostałych warunków umownych.